HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
ชื่อ-นามสกุลนิรชร นกแก้ว
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2549 4699 โทรสาร 0 2549 3412
โทรศัพท์มือถือ 089 054 9529
อีเมลnirachorn@gmail.com
nirachorn.n@en.rmutt.ac.th
การศึกษา • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.โยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพฯ (2536-2539)
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.โยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
กรุงเทพฯ (2532-2534)
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่างก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค
ภาคใต้ สงขลา (2530-2532)
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ สงขลา (2525-2530)
• มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา (2522-2525)
• ประถมศึกษา
โรงเรียนพลวิทยา สงขลา (2516-2522)
สมาชิก • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียน ภย.14242
• สมาชิกสภาวิศวกร ประเภทสามัญ เลขที่ 14287
• นักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เลขทะเบียน 49050008
ประสบการณ์
การทำงาน
• อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (2537-ปัจจุบัน)
• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ (2539-ปัจจุบัน)
• อาจารย์พิเศษ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (2542-2545)
• อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ (2534-2536)
วิชาที่สอน • วิศวกรรมการทาง
• การทดสอบวัสดุการทาง
• การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
• การออกแบบทางขั้นสูง
ผลงานทางวิชาการ
ตำรา
• วิศวกรรมการทาง
• การทดสอบวัสดุการทาง
บทความวิจัย • นิรชร นกแก้ว และ ดำรงค์ ปาละกูล. 2560. สมบัติทางกายภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ (Physical Properties of Asphalt Concrete by Marshall Test at Different Temperatures), วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 24 เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560, หน้า 128-138.
• นิรชร นกแก้ว และ ดำรงค์ ปาละกูล. 2559. การแก้ปัญหาการบดทับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตต่ำกว่าข้อกำหนด (How to Solve the Problem about Compacted Asphalt Concrete Low Specifications), วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 33 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559, หน้า 29-40.
• นิรชร นกแก้ว และ ดำรงค์ ปาละกูล. 2559. สมบัติทางกายภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์เมื่อใช้ปริมาณวัสดุชั้นผิวทางเดิมหมุนเวียนเพื่อใช้งานใหม่ต่างกัน (Physical Properties of Asphalt Concrete by Marshall Test Using Different Reclaimed Asphalt Pavement Content), วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559, หน้า 28-37.
• การศึกษาการใช้เถ้าหนักลิกไนต์แทนมวลรวมละเอียดในแอสฟัลต์คอนกรีต (A Study of Using Lignite Bottom Ash to Replace Fine Aggregate in Asphalt Concrete) วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 48 ปีที่ 16 ธันวาคม 2545-มีนาคม 2546 หน้า 115-129
บทความประชุมวิชาการ • การศึกษาการใช้ผ้าใบไทร์คอร์ดเก่าในแอสฟัลต์คอนกรีต (A Study of Using Waste Tire Cord Fabric in Asphalt Concrete) เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม 2549-2 กุมภาพันธ์ 2549 เล่มที่ 5 หน้า 266-275 (ได้รับรางวัลชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์)
 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster