HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
      วิศวกรรมการทาง
      การทดสอบวัสดุการทาง


  
  ตัวอย่างหนังสือ


การทดสอบวัสดุการทาง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2550 : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ชนิดของปก ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ ขาว-ดำ
ขนาดรูปเล่ม 210x297 มิลลิเมตร
ความหนา 33 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 1,400 กรัม
จำนวน 584 หน้า
ราคา 380 บาท [ค่าจัดส่ง 50 บาท/เล่ม]
ISBN 978-974-443-239-1
มาตรฐาน มอก. ASTM และ AASHTO
เข้าใจง่าย ปฎิบัติได้จริง พร้อมภาพประกอบตามชั้นตอนกว่า 900 รูป
เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ช่างเทคนิค และวิศวกร


เอกสารประกอบสอนการทดสอบวัสดุการทางเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงความรู้เนื้อหาประกอบด้วย วิธีการทดสอบวัสดุมวลรวม แอสฟัลต์ เพื่อที่จะนำวัสดุที่ได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนำไปใช้ในการออกแบบส่วนผสมของงานผิวทางยืดหยุ่น โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงเฉพาะการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเท่านั้น
การเรียงลำดับของวิธีการทดสอบผู้เขียนได้เรียบเรียงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสนามจริง โดยอ้างอิงข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมจากข้อกำหนดของกรมทางหลวงสำหรับการออกแบบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นเกณฑ์ ในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติของแอสฟัลต์ได้อ้างอิงจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเนื้อหาจาก ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARDS (1985) SECTION 4 VOLUME 04.03 และ VOLUME 04.04 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการทดสอบได้และใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชา 04-130-403 Highway Materials Testing

สารบัญ

วัสดุมวลรวม (AGGREGATE)
1 การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบไม่ล้าง
TEST FOR GRADATION OF AGGREGATE BY DRY SIEVE ANALYSIS
2 การทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้าง
TEST FOR GRADATION OF AGGREGATE BY WASH SIEVE ANALYSIS
3 การทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวมละเอียด
TEST FOR SPECIFIC GRAVITY AND ABSORPTION OF FINE AGGREGATE
4 การทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวมหยาบ
TEST FOR SPECIFIC GRAVITY AND ABSORPTION OF CORASE AGGREGATE
5 การทดสอบดัชนีความแบน
TEST FOR FLAKINESS INDEX
6 การทดสอบดัชนีความยาว
TEST FOR ELONGATION INDEX
7 การทดสอบหาค่ามวลผสมเทียบเป็นทราย
TEST FOR SAND EQUIVALENT
8 การทดสอบหาการสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบโดยใช้เครื่อง Los Angeles
TEST FOR ABRASION OF COARSE AGGREGATE BY LOS ANGELES MACHINE
9 การทดสอบความคงทนของวัสดุมวลรวมโดยใช้โซเดียมซัลเฟตหรือแมกนีเซียมซัลเฟต
TEST FOR SOUNDNESS OF AGGREGATES BY USE OF SODIUM SULFATE
OR MAGNESIUM SULFATE
10 การทดสอบการหลุดออกโดยวิธี Plate Test
TEST FOR STRIPPING WITH PLATE TEST
11 การทดสอบหาปริมาณร้อยละที่แตกของกรวดโม่

แอสฟัลต์ซีเมนต์ (ASPHALT CEMENT)
คัตแบกแอสฟัลต์ (CUTBACK ASPHALT)
อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ (EMULSIFIED ASPHALT)

12 การทดสอบความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุบิทูเมนสภาพกึ่งแข็ง
TEST FOR SPECIFIC GRAVITY AND DENSITY OF SEMI-SOLID BITUMINOUS MATERIALS
13 การทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุบิทูเมน
TEST FOR PENETRATION OF BITUMINOUS MATERIALS
14 การทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลีฟแลนด์
TEST FOR FLASH AND FIRE POINTS BY CLEVELAND OPEN CUP
15 การทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมนโดยใช้เครื่องวงแหวนกับลูกปืน
TEST FOR SOFTENING POINT OF BITUMEN (RING-AND-BALL APPARATUS)
16 การทดสอบความยืดดึงของวัสดุบิทูเมน
TEST FOR DUCTILITY OF BITUMINOUS MATERIALS
17 การทดสอบการละลายของวัสดุแอสฟัลต์ในไตรคลอโรเอทิลีน
TEST FOR SOLUBILITY OF ASPHALT MATERIALS IN TRICHLOROETHYLENE
18 การทดสอบการสูญเสียของสารประกอบแอสฟัลต์เมื่อให้ความร้อน
TEST FOR LOSS ON HEATING OF OIL AND ASPHALTIC COMPOUNDS
19 การทดสอบผลของความร้อนและอากาศที่มีวัสดุแอสฟัลต์
TEST FOR EFFECT OF HEAT AND AIR ON ASPHALTIC MATERIALS (THIN-FILM OVEN TEST)
20 การทดสอบความหนืดจลน์ของแอสฟัลต์
TEST FOR KINEMATIC VISCOSITY OF ASPHALTS)
21 การทดสอบจุดวาบไฟของคัตแบกแอสฟัลต์ด้วยถ้วยเปิดแทก
TEST FOR FLASH POINT OF CUTBACK ASPHALT WITH TAG OPEN-CUP)
22 การทดสอบการกลั่นผลิตภัณฑ์คัตแบกแอสฟัลต์
TEST FOR DISTILLATION OF CUT-BACK ASPHALTIC (BITUMINOUS) PRODUCTS
23 การทดสอบหาปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัสดุบิทูเมนโดยการกลั่น
TEST FOR WATER IN PETROLEUM PRODUCTS AND BITUMINOUS MATERIALS BY DISTILLATION
24 การทดสอบจุดของวัสดุแอสฟัลต์
TEST FOR SPOT TEST OF ASPHALTIC MATERIALS
25 การทดสอบความหนืดเซย์โบลต์
TEST FOR SAYBOLT VISCOSITY
26 การทดสอบการแยกชั้นของอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์
TEST FOR SETTLEMENT OF EMULSIFIED ASPHALT
27 การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บของแอสฟัลต์อิมัลชัน
TEST FOR STORAGE STABILITY OF ASPHALT EMULSION
28 การทดสอบการรวมตัวของแอสฟัลต์
TEST FOR DEMULSIBILITY
29 การทดสอบความสามารถในการเคลือบและความทนน้ำ
TEST FOR COATING ABILITY AND WATER RESISTANCE
30 การทดสอบหาปริมาณส่วนที่ค้างบนตะแกรง
TEST FOR SIEVE TEST
31 การทดสอบการผสมกับปูนซีเมนต์
TEST FOR CEMENT MIXING
32 การทดสอบหาประจุไฟฟ้าของแคตไออนิกอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์
TEST FOR PARTICLE CHARGE OF CATIONIC EMULSIFIED ASPHALTS
33 การทดสอบหาปริมาณกากที่เหลือและน้ำมันโดยการกลั่น
TEST FOR RESIDUE AND OIL DISTILLATE BY DISTILLATION
34 การทดสอบโฟลตเทสต์สำหรับวัสดุบิทูเมน
TEST FOR FLOAT TEST FOR BITUMINOUS MATERIALS

แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)
35 การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ASPHALT CONCRETE MIX DESIGN
36 การทดสอบความต้านทานการไหลของแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์
TEST FOR RESISTANCE TO PLASTIC FLOW OF BITUMINOUS MIXTURES USING MARSHALL APPARATUS

 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster