HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
      หน่วยที่ 1
      หน่วยที่ 2
      หน่วยที่ 3
      หน่วยที่ 4
      หน่วยที่ 5
      หน่วยที่ 6
      หน่วยที่ 7
      หน่วยที่ 8
      หน่วยที่ 9
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
 หน่วยที่ 7 วัสดุการทาง [46 ข้อ]
1. หินที่นำมาใช้ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ในปัจจุบัน
1. หินแกรนิต หินบะซอลท์ หินปูน
2. หินทราย ทรายแป้ง
3. หินไรโอไลด์ หินดินดาน หินชนวน
4. หินอ่อน

2. วัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อนมีอะไรบ้าง
1. ปูนซีเมนต์ วัสดุมวลรวม น้ำ
2. แอสฟัลต์ซีเมนต์ น้ำ วัสดุมวลรวม ปูนซีเมนต์
3. แอสฟัลต์ซีเมนต์ วัสดุมวลรวม
4. แอสฟัลต์อิมัลชัน วัสดุมวลรวม

3. ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุมวลรวมประเภทใด สามารถนำมาใช้ทำผิวจราจรได้
1. Pit or Bank-Run Materials
2. Processed Aggregates
3. Selected Materials
4. Synthetic or Artificial Aggregates

4. วัสดุมวลรวมหยาบ ตามคำนิยามของกรมทางหลวง หมายถึงข้อใด
1. ค้างตะแกรงเบอร์ 4
2. ค้างตะแกรงเบอร์ 8
3. ผ่านตะแกรงเบอร์ 4
4. ผ่านตะแกรงเบอร์ 8

5. วัสดุรองชั้นพื้นทางโดยทั่วไปใช้วัสดุอะไร
1. ดินเดิม
2. ดินลูกรัง
3. หินคลุก
4. หินโม่

6. การทดสอบใดเป็นการหาค่าความสึกหรอของวัสดุมวลรวมหยาบ
1. Job Mix Formula
2. Los Angeles Abrasion Test
3. Particle Charge Test
4. Stripping Test

7. จงคำนวณหาค่า Flakiness Index จากข้อมูลผลการทดสอบดังนี้

1. 19.73%
2. 20.96%
3. 21.78%
4. 22.81%

8. ความสะอาดของวัสดุมวลรวม อาจตรวจพิจารณาวัดด้วยสายตาได้ แต่ควรพิสูจน์ด้วยการหาค่าสัดส่วนระหว่างปริมาณทรายกับปริมาณดินเหนียว การทดสอบนี้เรียกว่าอะไร
1. Los Angeles Abrasion
2. Sand Equivalent
3. Soundness
4. Wash Sieve Analysis

9. วัสดุมวลรวมที่มีขนาดคละดี (Well-graded) หมายถึงข้อใด
1. วัสดุที่ได้รับการคลุกเคล้าให้เม็ดดินผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
2. วัสดุที่ได้รับการคัดเลือกว่าดี
3. วัสดุมวลรวมที่มีขนาดเม็ดใกล้เคียงกัน
4. วัสดุมวลรวมที่มีขนาดเม็ดโต เม็ดกลาง และเม็ดละเอียดปะปนกัน

10. วัสดุมวลรวมที่บดอัดทำเป็นชั้นต่าง ๆ ของถนนแล้ว น้ำซึมผ่านได้ยากกว่า เป็นคุณสมบัติของวัสดุมวลรวมตรงตามใด
1. ขนาดคละดี
2. ขนาดเม็ดโตกับขนาดเล็กมาก มีขนาดเม็ดกลางน้อย
3. ขนาดเม็ดโตปานกลาง
4. ขนาดเม็ดละเอียด

11. Asphalt Mixes ที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ดี ได้มาจากการใช้ส่วนผสมในข้อใด
1. วัสดุที่มีขนาดคละแบบ Open Graded ปริมาณแอสฟัลต์น้อย
2. วัสดุที่มีขนาดคละแบบ Open Graded ปริมาณแอสฟัลต์มาก
3. วัสดุที่มีขนาดคละแบบ Well Graded ปริมาณแอสฟัลต์น้อย
4. วัสดุที่มีขนาดคละแบบ Well Graded ปริมาณแอสฟัลต์มาก

12. ในการทดสอบหาค่า Optimum Asphalt Content โดยวิธีมาร์แชลล์ ถ้าปรากฏว่ายังมีช่องว่างสูงเกินไป แม้ค่าเสถียรภาพจะเพียงพอ สามารถแก้ไขได้โดยวิธีใด
1. เติมวัสดุผสมแทรก
2. เปลี่ยนไปใช้วัสดุมวลรวมที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม
3. เพิ่มวัสดุมวลรวม
4. ลดปริมาณยาง

13. การทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุมวลรวมละเอียด โดยปกตินิยมใช้ขวดความถ่วงจำเพาะชนิดใด
1. Erlenmeyer Flask
2. Le Chatelier Flask
3. Pycnometer
4. Viscometer

14. วัสดุใดไม่จัดอยู่ในวัสดุอัดแทรก
1. ปูนขาว
2. ปูนซีเมนต์
3. เถ้าลอย
4. เถ้าหนัก

15. แอสฟัลต์ข้อใดเป็น Cutback Asphalt
1. RC
2. RD
3. RM
4. RS

16. แอสฟัลต์ข้อใดเป็น Emulsion Asphalt
1. CBS
2. CMC
3. CRC
4. CRS

17. Asphalt Cement แบ่งเกรดโดยการทดสอบโดยวิธีใด
1. Float Test
2. Penetration Test
3. Softening Point Test
4. Viscosity Test

18. แอสฟัลต์ที่เหมาะใช้กับถนนย่านอุตสาหกรรมและในบริเวณที่มีอากาศร้อนมากคือข้อใด
1. AC 40-50
2. AC 60-70
3. AC 85-100
4. AC 120-150

19. คัตแบกแอสฟัลต์ชนิดบ่มตัวเร็วใช้อะไรเป็นตัวทำละลาย
1. น้ำมันก๊าด
2. น้ำมันดีเซล
3. น้ำมันเบนซิน
4. น้ำมันสน

20. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน
1. ทาร์
2. น้ำมันก๊าด
3. น้ำมันดีเซล
4. น้ำมันเบนซิน

21. ส่วนผสมของแอสฟัลต์อิมัลชันคือข้อใด
1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ น้ำ
2. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ วัสดุมวลรวม
3. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ อิมัลซิไฟด์อิงเอเจนต์ กับ น้ำ
4. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ อิมัลซิไฟด์อิงเอเจนต์ กับ น้ำมันที่ได้จากปิโตรเลียม

22. ข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ทำให้แอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นของเหลว
1. ทำให้แขวนลอยในน้ำ
2. ละลายในปิโตรเลียม
3. หลอมด้วยความร้อน
4. อัดด้วยแรงดัน

23. คุณสมบัติอะไรที่ใช้แยกชนิดของแอสฟัลต์อิมัลชัน
1. อัตราการแตกตัว
2. อัตราการหลอมเหลว
3. อัตราการระเหย
4. อัตราการอ่อนตัว

24. Cutback Asphalt ได้จากส่วนผสมใดต่อไปนี้
1. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ วัสดุมวลรวม
2. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ น้ำมันที่ได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. แอสฟัลต์ซีเมนต์ กับ อิมัลซิไฟด์อิงเอเจนต์
4. แอสฟัลต์อิมัลชัน กับ วัสดุมวลรวม

25. แอสฟัลต์ชนิดใดมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะใช้กับงานทางด้านอุตสาหกรรมและงานพิเศษ ต่าง ๆ เช่น งานหลังคา งานเคลือบผิวท่อ เป็นต้น
1. Air Blown Asphalt
2. Asphalt Cement
3. Cutback Asphalt
4. Emulsified Asphalt

26. ข้อใดเป็นคำจำกัดความของบิทูเมน
1. สารที่มีโมเลกุลจำพวกคาร์บอนไดซัลไฟด์
2. สารที่มีโมเลกุลจำพวกคาร์บอนเตตระคลอไรด์
3. สารที่มีโมเลกุลจำพวกไตรคลอโรเอทิลีน
4. สารที่มีโมเลกุลจำพวกไฮโดรคาร์บอน

27. จากการกลั่นปิโตรเลียมส่วนที่เป็น Light Distillate และผ่านขั้นตอนต่อมาจะได้ผลิตภัณฑ์อะไร
1. น้ำมันก๊าด
2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์
3. น้ำมันดีเซล
4. น้ำมันเบนซิน

28. ประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น แอฟริกา ควรเลือกใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรดใด
1. AC 40 - 50
2. AC 60 - 70
3. AC 85 - 100
4. AC 120 – 150

29. ข้อใดเป็นค่าความหนืดสูงสุดของแอสฟัลต์เกรด MC-70
1. 70
2. 140
3. 210
4. 280

30. แอสฟัลต์ชนิดใดต้องให้ความร้อนสูงก่อนการใช้งาน
1. คัตแบกแอสฟัลต์
2. อิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์
3. แอร์โบลนแอสฟัลต์
4. แอสฟัลต์ซีเมนต์

31. ข้อใดเป็นวิธีการทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัย
1. Flash and Fire Point
2. Kinematic Viscosity
3. Penetration
4. Solubility

32. ข้อใดเป็นวิธีการทดสอบคุณสมบัติความบริสุทธิ์
1. Flash and Fire Point
2. Kinematic Viscosity
3. Penetration
4. Solubility

33. ข้อใดไม่ใช่วิธีการทำแอสฟัลต์ซีเมนต์ให้อยู่ในสถานะของเหลวชั่วคราว
1. การทำละลายในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2. การผสมกับทาร์
3. การผสมน้ำกับสารอิมัลซิไฟด์อิงเอเจนท์
4. การให้ความร้อน

34. คุณสมบัติข้อใดของแอสฟัลต์ซีเมนต์ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
1. ความข้นเหลว
2. ความคงทน
3. ความบริสุทธิ์
4. ความปลอดภัย

35. ถ้าวัสดุมวลรวมเป็นประจุบวกควรเลือกใช้แอสฟัลต์อิมัลชันประจุใด
1. Anionic
2. Botianic
3. Cationic
4. Nonionic

36. ข้อใดเป็นคัตแบกแอสฟัลต์ชนิดแข็งตัวเร็ว
1. Medium Curing
2. Medium Setting
3. Rapid Curing
4. Rapid Setting

37. ข้อใดเป็นแอสฟัลต์ที่เติมสารเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมทำให้แอสฟัลต์มีคุณภาพในการเคลือบวัสดุมวลรวมเป็นฟิล์มหนากว่าปกติ
1. CRS-1
2. HFMS-1
3. HMS-1
4. RS-1

38. แอสฟัลต์เกรด SC เป็นแอสฟัลต์ชนิดใด
1. Air Blown Asphalt
2. Asphalt Cement
3. Cutback Asphalt
4. Emulsified Asphalt. Tensile Stresses ในแผ่นพื้น

39. ข้อใดเป็นเกรดเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์
1. AC-2.5
2. AC 40 – 50
3. AR-2.5
4. AR-1000

40. แอสฟัลต์ MC-250 ตัวเลขหมายถึงข้อใด
1. ความหนืดต่ำสุด
2. ความหนืดสูงสุด
3. ความปลอดภัยต่ำสุด
4. ความปลอดภัยสูงสุด

41. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญของการใช้คัตแบกแอสฟัลต์น้อยลง
1. สารละลายมีราคาค่อนข้างแพง
2. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ไม่สามารถใช้กับวัสดุที่มีเปียกชื้นได้
4. การนำไปใช้งานมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

42. ในการทดสอบ Penetration Test จะต้องให้เข็มรวมน้ำหนักรวม 100 กรัม จมลงในเนื้อยางตัวอย่างเป็นระยะเวลาเท่าใด
1. 5 วินาที
2. 10 วินาที
3. 15 วินาที
4. 20 วินาที

43.การทดสอบ Flash and Fire Points ของวัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ ถ้วยที่ใส่ตัวอย่างมีชื่อเรียกว่าอะไร
1. Clear Open Cup
2. Cleveland Open Cup
3. Tag Open Cup
4. Thin-Film Oven

44. อุณหภูมิของการทดสอบ Float Test for Bituminous Materials เท่ากับข้อใด
1. 25°C
2. 50°C
3. 60°C
4. 75°C

45. การทดสอบหาค่าความหนืดของ Cutback Asphalt ควรใช้วิธีใดทดสอบ
1. Float Test
2. Kinematic Viscosity Test
3. Penetration Test
4. Softening Points Test

46. ถ้วยรองรับตัวอย่าง (Flask) ในการทดสอบ Saybolt Furol Viscosity Test มีปริมาตรความจุเท่าใด
1. 40 มล.
2. 60 มล.
3. 80 มล.
4. 100 มล.

 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster