HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
      หน่วยที่ 1
      หน่วยที่ 2
      หน่วยที่ 3
      หน่วยที่ 4
      หน่วยที่ 5
      หน่วยที่ 6
      หน่วยที่ 7
      หน่วยที่ 8
      หน่วยที่ 9
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
 หน่วยที่ 6 เศรษฐศาสตร์การทาง [14 ข้อ]
1. ในการก่อสร้างถนนสายหนึ่งมีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปนี้
ค่าลงทุนก่อสร้างเสร็จภายในเวลา 1 ปี 50 ล้านบาท มูลค่าซากเมื่อหมดอายุการใช้งาน 10 ล้านบาท
ค่าบำรุงรักษาต่อปี 2 ล้านบาท จงหาค่าเทียบเท่าของเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี (EUAC)
ถ้าสมมุติให้ถนนเส้นนี้มีอายุการใช้งาน 10 ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3% ต่อปี

1. 4.72 ล้านบาท
2. 6.00 ล้านบาท
3. 6.98 ล้านบาท
4. 8.72 ล้านบาท

2. โครงการก่อสร้างทางสายหนึ่ง มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 100.7 ล้านบาท และมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ 97.2 ล้านบาท จงหา Benefit Cost Ratio
1. -3.50 ล้านบาท
2. 3.50 ล้านบาท
3. 0.97
4. 1.04

3. โครงการก่อสร้างทางสายหนึ่ง มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 100.7 ล้านบาท และมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ 97.2 ล้านบาท จงหา Net Present Worth 1. -3.50 ล้านบาท 2. 3.50 ล้านบาท 3. 0.97 4. 1.04
1. Base Course
2. Subbase
3. Subgrade
4. Wearing Course

4. โครงการก่อสร้างทางสายหนึ่งใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยลงทุนก่อสร้างปีละ 50 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 เมื่อเริ่มใช้งานแล้วก็มีการบำรุงทางต่อไปปีละ 1 ล้านบาท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปีพ.ศ. 2570 จงคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 10% 1. 97.22 ล้านบาท 2. 102.36 ล้านบาท 3. 104.50 ล้านบาท 4. 110.00 ล้านบาท
1. California Bearing Ratio Test
2. Compaction Test
3. Permeability Test
4. Plate Bearing Test

5. ในการปรับปรุงทางแยกแห่งหนึ่ง มีทางเลือก 2 ทาง จงหาว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมในการลงทุนมากกว่าโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ กำหนดอายุการใช้งานของทางเป็น 20 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5%

1. A ดีกว่า
2. B ดีกว่า
3. ไม่น่าลงทุนทั้งสองทางเลือก
4. A และ B น่าลงทุนเท่ากัน

6. สมการข้อใดเป็นการหาจำนวนเงินในอนาคตจากจำนวนเงินเฉลี่ยเท่ากันรายปี
1.
2.
3.
4.

7. การวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์วิธีใด ที่ไม่ต้องทราบอัตราดอกเบี้ย
1. Benefit Cost Ratio
2. Equivalent Uniform Annual Cost
3. Present Worth of Costs
4. Rate of Return

8. จงวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของโครงการนี้ เมื่อ i = 10% โดยวิธี Net Present Value หน่วย : ล้านบาท

1. NPV = -0.94 ล้านบาท โครงการนี้ไม่เหมาะสมในการลงทุน
2. NPV = 0.94 ล้านบาท โครงการนี้เหมาะสมในการลงทุน
3. NPV = 1.39 ล้านบาท โครงการนี้เหมาะสมในการลงทุน
4. NPV = -1.39 ล้านบาท โครงการนี้ไม่เหมาะสมในการลงทุน

9. จงหาอัตราส่วนตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 12% ต่อปี

1. 1.33
2. 1.44
3. 1.85
4. 2.05

10. ถ้ากู้เงินจำนวน 200 บาท อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 3 ปี จงคำนวณหาดอกเบี้ยทบต้น
1. 39.2 บาท
2. 40.2 บาท
3. 56.2 บาท
4. 66.2 บาท

11. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีทางหลวง (Highway Cost)
1. ค่าดำเนินการ (Operating Cost)
2. ค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Cost)
3. ค่าบำรุงรักษา (Maintenance Cost)
4. ค่าลงทุนครั้งแรก (Investment Cost)

12. ค่าใช้จ่ายใดที่ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้รถ (Vehicle Operating Cost)
1. ค่าทะเบียนรถ
2. ค่าน้ำมันหล่อลื่น
3. ค่าบำรุงรักษา
4. ค่ายางรถ

13. การวิเคราะห์โครงการเชิงเศรษฐศาสตร์โดยวิธี Benefit Cost Ratio โครงการที่สมควรลงทุนจะต้องมีค่า B/C เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับโครงการพื้นฐาน (Base Alternative)
1. B/C < 1.0
2. B/C > 1.0
3. B/C มีค่าเป็น +
4. B/C มีค่าเป็น -

14. การวิเคราะห์โครงการเชิงเศรษฐศาสตร์โดยวิธี Net Present Value (NPV) โครงการที่เหมาะสมต่อการลงทุนจะต้องมีค่า NPV เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับโครงการพื้นฐาน (Base Alternative)
1. NPV < 1.0
2. NPV > 1.0
3. NPV มีค่าเป็น +
4. NPV มีค่าเป็น -

 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster