HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
      หน่วยที่ 1
      หน่วยที่ 2
      หน่วยที่ 3
      หน่วยที่ 4
      หน่วยที่ 5
      หน่วยที่ 6
      หน่วยที่ 7
      หน่วยที่ 8
      หน่วยที่ 9
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
 หน่วยที่ 4 การควบคุมการจราจร [37 ข้อ]
1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบควบคุมการจราจร
1. ลงโทษ
2. บังคับ
3. เตือน
4. แนะนำ

2. อุปกรณ์ควบคุมการจราจรซึ่งประกอบด้วย เส้น รูป หรือสีบนถนน ที่ขอบทางหรือวัตถุอื่น ๆ ในทางจราจรหรือติดกับทางจราจร หรือข้อความ หรือสัญลักษณ์ที่เขียนบนผิวทางคือข้อใด
1. Traffic Lines
2. Traffic Markings
3. Traffic Signal
4. Traffic Signs

3. บริเวณรอบเกาะสามเหลี่ยมและหัวเกาะกลางถนน จะมีการทาสีขาว-ดำ เพื่อเหตุผลใด
1. เป็นการบอกอุปสรรค
2. ห้ามจอด
3. ห้ามจอด เว้นไว้แต่เป็นการจอดรับส่งผู้โดยสารซึ่งต้องกระทำโดยมิช้า
4. ให้จอดได้

4. รูปร่างใดของป้ายจราจรใช้เฉพาะป้ายหยุด
1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
2. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
3. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น
4. รูปแปดเหลี่ยม

5. รูปร่างใดของป้ายจราจรใช้เฉพาะป้ายให้ทาง
1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
2. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
3. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น
4. รูปแปดเหลี่ยม

6. รูปร่างใดของป้ายจราจรที่ใช้เฉพาะป้ายแนะนำและป้ายเตือนบางแบบ
1. รูปกลม
2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งมุมขึ้น
4. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

7. ป้ายจราจรใดโดยทั่วไปใช้สีเหลืองเป็นพื้น เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลขและตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ
1. ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
2. ป้ายเตือน
3. ป้ายบังคับ
4. ป้ายแนะนำ

8. ป้ายจราจรใด โดยส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม
1. ป้ายเตือน
2. ป้ายแนะนำ
3. ป้ายบังคับ
4. ป้ายบอกระยะทาง

9. เครื่องหมายจราจรใดใช้สีแตกต่างไปจากกลุ่ม
1. เส้นแบ่งช่องจราจร
2. รูปเกาะบริเวณทางแยก
3. เส้นแบ่งทิศทางจราจร
4. รูปบั้งบริเวณหัวเกาะ

10. ในการตีเส้นบนผิวจราจรเพื่อควบคุมการจราจร ปัจจุบันใช้ทั้งสีขาวและสีเหลือง ข้อใดถูกต้องที่สุด
1. สีเหลืองใช้ตีเป็นเส้นแบ่งทิศทางการจราจร สีขาวใช้เป็นเส้นแบ่งช่องจราจรที่การจราจรไปในทิศทางเดียวกัน
2. สีเหลืองใช้กับเส้นศูนย์กลางทาง สีขาวใช้เป็น เส้นแบ่งช่องจราจรกับไหล่ทาง
3. สีเหลืองหรือสีขาวก็ได้ใช้ไม่แตกต่างกัน
4. สีเหลืองใช้กับพื้นที่ขัดแย้งสูง ต้องเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่ทางร่วมทางแยก สีขาวใช้กับพื้นที่ทั่วไป

11. ข้อความใดถูกต้องที่สุด
1. ป้ายหยุดให้ติด ณ จุดที่ให้รถหยุดที่จุดนั้น ส่วนป้ายห้ามเข้าให้ติดก่อนถึงจุดห้ามเข้า
2. ป้ายหยุดให้ติด ณ จุดที่ให้รถหยุดที่จุดนั้น ส่วนป้ายห้ามเข้าให้ติดที่จุดห้ามเข้า
3. ทั้งป้ายหยุดและป้ายห้ามเข้าควรติดที่จุดก่อนหน้านั้น เพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติได้ทัน
4. ป้ายห้ามเข้าให้ติด ณ จุดที่ห้ามรถเข้า ส่วนป้ายหยุดให้ติดตั้งก่อนถึงจุดหยุดเล็กน้อย

12. เส้นแบ่งทิศทางจราจรสำหรับห้ามแซงบนทางที่มีผิวจราจรแคบตรงตามข้อใด
1. เส้นทึบเดี่ยว
2. เส้นทึบคู่
3. เส้นประคู่กับเส้นทึบ
4. เส้นทึบคู่มีเกาะสี

13. การจัดทำทางคนข้ามโดยไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายหยุดควบคุม ผู้ขับขี่จะไม่คาดหมายว่าจะมีทางคนข้ามจึงจำเป็นต้องติดป้ายชนิดใด
1. ป้ายให้ทาง
2. ป้ายหยุดข้างหน้า
3. ป้ายช่องจราจรลดลง
4. ป้ายเตือนคนข้ามทาง

14. เครื่องหมายจราจรใด มีไว้เพื่อกำหนดบริเวณห้ามหยุดยวดยานเว้นแต่หยุดรอเพื่อการเลี้ยวขวา
1. เส้นแบ่งทิศทางจราจร
2. เส้นขอบทางด้านขวาบนทางคู่
3. เส้นเฉียงบริเวณเกาะแบ่งทิศทางจราจร
4. เส้นทแยงห้ามหยุดขวาง

15. บริเวณทางเชื่อมโยงเข้าและออก ควรใช้เครื่องหมายจราจรชนิดใด ให้ผู้ขับขี่รับรู้ถึงความแตกต่างของความเร็วและพึงระมัดระวังในการเข้า-ออก
1. เส้นทึบคู่
2. เส้นประถี่
3. เส้นประกว้าง
4. เส้นประ

16. เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทางใด หมายถึง การห้ามจอดรถตรงนั้น เว้นแต่หยุดรับ-ส่งคนโดยสารหรือสิ่งของชั่วขณะ
1. สีขาวสลับดำ
2. สีขาวสลับแดง
3. สีขาวสลับส้ม
4. สีขาวสลับเหลือง

17. เครื่องหมายจราจรตามขวาง ที่มีลักษณะเป็นแถบถี่ ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว มีชื่อเรียกว่าอะไร
1. Reduced Strips
2. Reflex Strips
3. Rumble Strips
4. Warning Strips

18. มาตรฐานเครื่องหมายหัวสะพานควรเลือกใช้แบบใด
1.
2.
3.
4.

19. จงคำนวณหาหลักนำทางของโค้งหนึ่ง เมื่อ R = 200 ม. ส = 9 ม. ส1 = 16 ม. ส2 = 27 ม. ส3 = 54 ม. L = 500 ม.
1. 23 หลัก
2. 29 หลัก
3. 56 หลัก
4. 62 หลัก

20. ลักษณะการขัดแย้งกันของกระแสจราจรดังรูปคือข้อใด

1. Crossing
2. Diverging
3. Merging
4. Weaving

21. ลักษณะการขัดแย้งกันของกระแสจราจรดังรูปคือข้อใด

1. Crossing
2. Diverging
3. Merging
4. Weaving

22. ลักษณะการขัดแย้งกันของกระแสจราจรดังรูปคือข้อใด

1. Crossing
2. Diverging
3. Merging
4. Weaving

23. ลักษณะการขัดแย้งกันของกระแสจราจรดังรูปคือข้อใด

1. Crossing
2. Diverging
3. Merging
4. Weaving

24. ข้อใดไม่ใช่สีของสัญญาณไฟควบคุมการจราจร
1. Amber
2. Orange
3. Green
4. Red

25. ในช่วงที่มีปริมาณการจราจรน้อย เช่น ช่วงดึกหรือเช้า สำหรับถนนทางเอกใช้สัญญาณไฟตามข้อใด
1. สัญญาณไฟกระพริบแดง
2. สัญญาณไฟกระพริบเหลือง
3. สัญญาณไฟกระพริบเขียว
4. สัญญาณไฟกระพริบน้ำเงิน 26. สัญญาณไฟจราจรควบคุมช่องทางวิ่ง กรณีอนุญาตให้ยานพาหนะแล่นไปได้ควรเป็นข้อใด


1. สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น มีไฟสัญญาณสีเขียว
2. สัญลักษณ์ลูกศรชี้ลง มีไฟสัญญาณสีเขียว
3. สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น มีไฟสัญญาณสีเหลือง
4. สัญลักษณ์กากบาท มีไฟสัญญาณสีแดง

27. ระยะเวลาของสัญญาณไฟจราจรใน 1 รอบ เรียกว่าอะไร
1. Critical Lane Volume
2. Cycle Length
3. Headway
4. Signal phasing

28. สัญญาณไฟจราจรที่มีระยะเวลาใน 1 รอบสัญญาณไฟคงที่ (Pre-timed) จังหวะไฟมีทั้งหมด 4 เฟส ค่า Critical Lane Volume ของ 3 เฟส มีค่าเท่ากับ 240, 200 และ 210 คัน/ชม. ตามลำดับ ถ้าให้ค่า Saturation Flows ของทุกเฟส มีค่าเท่ากับ 1,800 คัน/ชม./ช่องจราจร ค่า Lost Time ของทุกเฟส มีค่าเท่ากับ 4 วินาที จงหาค่า Critical Lane Volume ของเฟสที่ 4 เมื่อค่า Cycle Length มีค่าเท่ากับ 87 วินาที
เมื่อ C_o = (1.5L+5)/(1-∑▒Y_i )
1. 138 คัน
2. 275 คัน
3. 558 คัน
4. 1,100 คัน

29. สัญญาณไฟจราจรตามแยกต่าง ๆ โดยปกติจะมีทั้งหมด 3 สี คือ แดง เหลือง และเขียว ระยะเวลาที่ให้สำหรับไฟสีเขียวและสีแดงสำหรับแต่ละขาได้จากการคำนวณ ส่วนไฟสีเหลืองและสีแดง (แดงพร้อมกันทุกขา) โดยปกติจะใช้ระยะเวลากี่วินาที
1. แดงพร้อมกันทุกขา 1 วินาที เหลือง 1 วินาที
2. แดงพร้อมกันทุกขา 1 วินาที เหลือง 2 วินาที
3. แดงพร้อมกันทุกขา 1 วินาที เหลือง 3 วินาที
4. แดงพร้อมกันทุกขา 1 วินาที เหลือง 4 วินาที

30. การออกแบบสัญญาณไฟเหลือง จะออกแบบให้อยู่ช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม
1. 1-2 วินาที
2. 2-3 วินาที
3. 3-4 วินาที
4. 3-5 วินาที

31. All-Red Period มีความหมายตรงกับข้อใด
1. การเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณไฟแดง
2. ช่วงระยะเวลาของไฟแดง
3. เวลาไฟแดงทุกด้านของทางแยก
4. สัญญาณไฟแดง

32. จงคำนวณหาระยะเวลาของไฟเหลือง โดยที่ความเร็วของรถขณะแล่นมาถึงทางแยก 40 กม./ชม. ความยาวเฉลี่ยของรถ 5 ม. ความกว้างของทางแยก 21 ม. ระยะเวลาตัดสินใจของคนขับรถ 1 วินาที อัตราความเร่ง 5 ม./วินาที2
1. 3.82 วินาที
2. 4.25 วินาที
3. 4.45 วินาที
4. 4.65 วินาที

33. จากรูปจงหาเวลาของสัญญาณไฟแดงของ Phase ที่ 2
0 20 60 100
Phase 1 G+A R
Phase 2 R G+A R
Phase 3 R G+A
1. 20 วินาที
2. 40 วินาที
3. 60 วินาที
4. 80 วินาที 34. จงหาระยะเวลาสัญญาณไฟเฟลืองเท่ากับกี่วินาที
t = 1 วินาที
V = 45 กม./ชม.
a = 2.44 ม./วินาที2
W = 12 ม.
L = 5.5 ม.
เมื่อ A = t+(V/2a)+((W+L)/V)
1. 3 วินาที
2. 4 วินาที
3. 5 วินาที
4. 11 วินาที

35. จงหาความเร็วของยานพาหนะแล่นเข้าสู่ทางแยก
t = 1 วินาที
a = 2.44 ม./วินาที2
W = 12 ม.
L = 5.5 ม.
A = 5 วินาที
เมื่อ A = t+(V/2a)+((W+L)/V)
1. 25 กม./ชม.
2. 35 กม./ชม.
3. 60 กม./ชม.
4. 90 กม./ชม.

36. จากการสำรวจปริมาณจราจรทางแยกแห่งหนึ่งในเวลา 1 ชั่วโมง มีปริมาณรถยนต์นั่ง 30 คัน รถบรรทุกใหญ่ 5 คัน รถมอเตอร์ไซด์ 50 คัน และรถประจำทาง 4 คัน จงหาค่า PCU
เมื่อ ค่า PCU ของรถยนต์นั่งเท่ากับ 1
ค่า PCU ของรถบรรทุกใหญ่เท่ากับ 1.75
ค่า PCU ของรถมอเตอร์ไซด์เท่ากับ 0.33
ค่า PCU ของรถประจำทางเท่ากับ 2
1. 39.00 PCU
2. 57.15 PCU
3. 63.25 PCU
4. 72.00 PCU

37. ถ้าปริมาณการจราจรในทิศทางหนึ่งเท่ากับ 1,800 คัน/ชม. เป็นรถบรรทุกและรถบัส 4% ถ้าหากรถบรรทุกและรถบัส 1 คันเทียบเท่ารถยนต์นั่ง 1.6 คัน จงคำนวณหาปริมาณการจราจรในหน่วยเทียบเท่ารถยนต์นั่ง
1. 1,545 คัน/ชม.
2. 1,591 คัน/ชม.
3. 1,675 คัน/ชม.
4. 1,843 คัน/ชม.

 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster