HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
      หน่วยที่ 1
      หน่วยที่ 2
      หน่วยที่ 3
      หน่วยที่ 4
      หน่วยที่ 5
      หน่วยที่ 6
      หน่วยที่ 7
      หน่วยที่ 8
      หน่วยที่ 9
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา
 หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมาของทางหลวงและการจัดระบบงานทางหลวง [47 ข้อ]
1. ข้อใดกล่าวถึงจุดประสงค์ของการก่อสร้างทางได้อย่างถูกต้อง
1. เพื่อกิจการด้านการขนส่งและด้านสาธารณูปโภค
2. เพื่อส่งเสริมด้านการลงทุน อุตสาหกรรมและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อผลในด้านการปกครองและด้านการศึกษา
4. ถูกทุกข้อ

2. การก่อสร้างถนนด้วยหินสายแรกของโลกพบในสถานที่ใด
1. Mesopotamia
2. Virginia
3. Romania
4. Mazitonia

3. ถนนสายใดในยุคโรมันสร้างเพื่อเชื่อมอาณาจักรต่าง ๆ สายแรกจากโรมถึงเมืองบินดิซิในอิตาลี
1. Appian Way
2. Sidewalk
3. Motorway
4. Expressway

4. ข้อใดเป็นความหมายของโครงสร้างทางชั้น “Compacted Loam”
1. แผ่นหินที่ถูกยาแนวด้วยปูนขาว
2. คอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนขาว+กรวด+ทราย+น้ำ
3. ดินอย่างดีที่ใช้ทำอิฐบดอัดแน่น
4. มอร์ตาร์ที่ใช้ยาแนวหินที่ทำให้แตก

5. โครงสร้างทางชั้นใดก่อสร้างโดยเรียงหินเป็นชั้น ๆ และใช้ได้ดีในเวลาต่อมา สามารถนำมาพัฒนาใช้ในงานถนนลาดยาง แต่ในปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว
1. Cold Mix
2. Macadam
3. Telford
4. Tresaguet

6. ถนนสายแรกที่เก็บค่าผ่านทางสายแรกเชื่อมระหว่างรัฐเวอร์จิเนียร์กับรัฐฟิลาเดียเฟีย โดยให้รถเทียมม้าวิ่ง มีชื่อถนนเรียกว่าข้อใด
1. Turn Horse
2. Turn Paver
3. Turn Pike
4. Turn Way

7. พระยาลิไททรงสร้างถนนดินคันทางนอกเมืองครั้งแรก มีการตั้งชื่อว่าอย่างไร
1. ถนนขุนศรีอินทราทิตย์
2. ถนนพระยาลิไท
3. ถนนพระยาสวรรคโลก
4. ถนนพระร่วง

8. โดยส่วนใหญ่แล้วการสัญจรในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ทางชนิดใด
1. การเดินทางด้วยเกวียน
2. ใช้ช้าง ม้า วัว ควาย
3. เดินเท้าตามคันทาง
4. แม่น้ำลำคลอง

9. “ถนนเจริญกรุง” ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยใด
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
4. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

10. พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชได้ทรงสร้างถนนใด เพื่อใช้ในการเสด็จกลับจากการประพาสประเทศอินเดีย อยู่ในจังหวัดใด
1. ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร
2. ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร
3. ถนนราชดำเนิน สงขลา
4. ถนนราชวิถี สงขลา

11 . ในการสร้างถนนมิตรภาพเป็นถนนชั้นหนึ่ง ผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตใช้ค่าใดในการออกแบบ
1. Wheel Load, Traffic
2. Compaction, Wheel Load
3. Benkelman Beam, Wheel Load
4. CBR, Wheel Load

12. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “Full Depth Asphalt Pavement Structure”
1. โครงสร้างทางแต่ละชั้นที่อยู่เหนือชั้นดินเดิมมีส่วนผสมแอสฟัลต์และวัสดุมวลรวม
2. โครงสร้างทางแต่ละชั้นที่มีความหนาเต็มที่ชั้นละ 20 ซม.
3. โครงสร้างทางแต่ละชั้นที่มีส่วนผสมของคัตแบกแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt)
4. โครงสร้างทางที่มีความหนาของชั้นทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 1.50 ม. จากชั้นดินเดิม

13. ผิวทางใดถูกนำมาพิจารณาเปรียบเทียบในด้านวิธีการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางว่าใกล้เคียงกัน ในปีพ.ศ. 2536
1. ผิว Slurry Seal กับผิว
2. ผิว Asphalt Concrete กับผิว Cold Mixed Asphalt
3. ผิว Cape Seal กับผิว Double Surface Treatment
4. ผิว Recycling กับผิว Modified Asphalt Concrete

14. ทางหลวงประเภทใด ไม่จัดว่าอยู่ในพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
1. ทางหลวงพิเศษ
2. ทางหลวงแผ่นดิน
3. ทางหลวงจังหวัด
4. ทางหลวงท้องถิ่น

15. ข้อความต่อไปนี้หมายถึงทางหลวงประเภทใด “ทางหลวงที่จัดหรือทำไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ”
1. ทางหลวงสัมปทาน
2. ทางหลวงท้องถิ่น
3. ทางหลวงแผ่นดิน
4. ทางหลวงพิเศษ

16. ข้อความต่อไปนี้หมายถึงทางหลวงประเภทใด “ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ”
1. ทางหลวงสัมปทาน
2. ทางหลวงท้องถิ่น
3. ทางหลวงแผ่นดิน
4. ทางหลวงพิเศษ

17. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงในมาตรฐานชั้นทางหลวงทั่วประเทศ
1. ปริมาณการจราจรเฉลี่ยคันต่อวัน
2. อัตราความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ
3. ความกว้างของผิวจราจรสะพาน
4. รัศมีโค้ง

18. ทางหลวงที่แบ่งแยกการจราจรไปและกลับด้วยเกาะกลางถนน (Median) ตรงกับข้อใด
1. Divided Highway
2. Undivided Highway
3. Primary Highway
4. Secondary

19. ถนนสายใดไม่ใช้ชื่อบุคคลมาตั้งชื่อถนน
1. ถนนพหลโยธิน
2. ถนนมิตรภาพ
3. ถนนสุขุมวิท
4. ถนนเพชรเกษม

20. ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2 อยู่ในภาคใด
1. ภาคเหนือ
2. ภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ตอนบน
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ภาคใต้

21. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขใด ใช้ความเร็วในการออกแบบน้อยที่สุด
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111

22. ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมจากกรุงเทพฯไปสู่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีชื่อเรียกว่าอะไร
1. ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1
2. ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2
3. ถนนสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3
4. ถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4

23. กรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดระบบหมายเลขของทางหลวงพิเศษโดยใช้หมายเลขใด
1. 0, 1, 2, 3 และ 4
2. 5, 6, 7, 8 และ 9
3. 11, 22, 33 และ 44
4. 55, 66, 77, 88 และ 99

24. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 คือ โครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคใด
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออก
3. ภาคกลาง
4. ภาคใต้

25. ทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลักไปสู่เส้นทางที่มีการจราจรสูงและเส้นทางที่เข้าพื้นที่สำคัญในภาคนั้น ๆ มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวงเป็นตัวเลขจำนวนกี่หลัก
1. 1 หลัก
2. 2 หลัก
3. 3 หลัก
4. 4 หลัก

26. ข้อมูลใดเป็นตัวกำหนดของการเลือกใช้มาตรฐานชั้นทางให้เหมาะสมกับสภาพของทาง
1. ปริมาณการจราจร
2. อัตราความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ
3. ความลาดชันสูงสุด
4. ประเภทของผิวจราจร

27. ประเทศใดในเอเชียที่ไม่เข้าร่วมในโครงการทางหลวงเอเชีย
1. อิรัก
2. อิหร่าน
3. อินเดีย
4. อินโดนีเซีย

28. ระบบหมายเลขทางหลวงเอเชีย/อาเซียนในปัจจุบัน ใช้สัญลักษณ์ที่นำหน้าด้วยอักษรภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. A
2. H
3. AH
4. AS

29. ถนนใดสร้างขึ้นเพื่อไม่ให้มีการจราจรที่ติดขัดในเมือง รับปริมาณการจราจรได้สูง มีการควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด ไม่อนุญาตให้คนหรือสัตว์และยานพาหนะบางชนิดมาใช้ถนน ฯลฯ
1. Expressway or Freeway System
2. Major or Arterial Street
3. Collector Road
4. Local Road

30. ถนนประเภทใดที่มีระดับ Accessibility ดีที่สุด
1. Arterial Street
2. Collector Road
3. Freeway
4. Local Road

31. ถนนประเภทใด ใช้ความเร็วในการออกแบบน้อยที่สุด
1. Arterial Street
2. Collector Road
3. Freeway
4. Local Road

32. ถนนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของเมือง การเดินทางบนถนนนี้เป็นแบบ Through Traffic จัดเป็นถนนตรงกับข้อใด
1. Freeway
2. Arterial Street
3. Collector Road
4. Local Road

33. Frontage Road หมายถึงข้อใด
1. ทางร่วมทางแยก
2. ทางขนาน
3. ทางด่วนพิเศษ
4. ช่องเดินรถ

34. โครงข่ายถนนแบบใด เหมาะกับบริเวณที่เป็นภูเขา หุบเขา เนินเขา มีพื้นที่จำกัด
1. Grid Network
2. Linear Network
3. Radial Network
4. Hexagonal Network

35. โครงข่ายถนนประเภทใด ที่เหมาะสมสำหรับการจัดระบบเดินรถทางเดียว (One-way)
1. Grid Network
2. Linear Network
3. Radial Network
4. Ring Network

36. ถนนวงแหวนรอบในอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มีชื่อเรียกว่าข้อใด
1. ถนนเจริญกรุง
2. ถนนลาดพร้าว
3. ถนนประชาชื่น
4. ถนนรัชดาภิเษก

37. ถนนวงแหวนรอบนอกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีชื่อเรียกว่าข้อใด
1. เฉลิมรัชมงคล
2. เฉลิมมหานคร
3. กาญจนาภิเษก
4. อุดรรัถยา

38. ในเมืองที่มีประชากรประมาณ 300,000 คน ขึ้นไป การจราจรในใจกลางเมืองจะติดขัด ควรจะมีการก่อสร้างถนนประเภทใด
1. By Pass
2. Expressway
3. Arterial Street
4. Local Road

39. องค์กรใด มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2. กรมทางหลวงชนบท
3. กรุงเทพมหานคร
4. กรมทางหลวง

40. องค์กรใดก่อสร้างถนนในถิ่นทุรกันดาร
1. กรมทางหลวงชนบท
2. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3. กรมป่าไม้
4. กรมชลประทาน

41. องค์กรใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางหลวงในประเทศไทย
1. DOH
2. ITE
3. TRB
4. TRRL

42. องค์กรใด เป็นองค์กรราชการที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการทดสอบวัสดุการทางและมาตรฐานการออกแบบในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งศึกษาวิจัยในงานทางด้วย
1. Transportation Research Board
2. American Standard and Testing Materials
3. American Association of State Highway and Transportation Officials
4. Transport and Road Research Laboratory

43. พื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานที่สร้างและบำรุงรักษาถนน เป็นความหมายของข้อใด
1. เกาะกลางถนน
2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
3. เขตทาง
4. เขตปลอดภัย

44. ส่วนของถนนที่ให้รถวิ่ง ไม่รวมถึงไหล่ทาง ทางเดินเท้า และพื้นที่สำหรับจอดรถ เป็นความหมายของข้อใด
1. ช่องจราจร
2. ช่องทางรถจักรยาน
3. ที่คับขัน
4. ช่องเดินรถประจำทาง

45. รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง เป็นความหมายของข้อใด
1. รถจักรยานยนต์
2. รถยนต์
3. รถฉุกเฉิน
4. รถบรรทุก

46. ความเร็วสูงสุดหรือต่ำสุดตามกฎหมายที่อนุญาตให้ขับขี่ในช่วงถนนหนึ่ง ๆ เป็นความหมายของข้อใด
1. ความเร็วเฉลี่ย
2. ความเร็วในการออกแบบ
3. ความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4. ความเร็วจำกัด

47. ทางเดินรถใดที่กำหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตามเวลาที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด
1. ทางร่วมทางแยก
2. ทางเดินรถทางเดียว
3. วงเวียน
4. ทางข้าม

 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster