HIGHWAY @NLINE V3.1 
ทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย
  หน้าหลัก
  ผู้สอน รศ.นิรชร นกแก้ว
  เนื้อหารายวิชา
  ตัวอย่างประกอบ
  แบบฝึกหัด
  ตำราด้านวิศวกรรมโยธา

       วิศวกรรมการทาง       


   การทดสอบวัสดุการทาง   

 

 Highway Engineering & Highway Materials Testing
  ลักษณะรายวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา04-113-301วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
จำนวนหน่วยกิต3 หน่วยกิต3 (3-0-6)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
  วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรชร นกแก้ว
ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
(Pre-requisites)
04-121-304การสำรวจเส้นทาง (Route Surveying)
 04-111-202ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
จุดมุ่งหมายรายวิชา1. รู้ประวัติความเป็นมาของทางหลวงและการจัดระบบงานทางหลวง
 2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการวางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร
 3. ออกแบบและดำเนินการทางเรขาคณิตและรู้วิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การทาง
 4. ออกแบบโครงสร้างชั้นทางและเข้าใจการใช้วัสดุการทาง
 5. เข้าใจการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง
 6. เห็นความสำคัญของการออกแบบในงานวิศวกรรมการทาง
คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องต้นของการวางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบและดำเนินการทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตร์การทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาทาง
Historical development of highways; highway administration; principles of highway planning and traffic analysis; geometric design and operations; highway finance and economic; flexible and rigid pavement design; highway materials; construction and maintenance of highwaysรหัสและชื่อรายวิชา04-113-402การทดสอบวัสดุการทาง
(Highway Materials Testing)
จำนวนหน่วยกิต1 หน่วยกิต1 (0-3-1)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรชร นกแก้ว
ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 / ชั้นปีที่ 4
  ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
(Pre-requisites)
04-113-301วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)
จุดมุ่งหมายรายวิชา1. รู้วัตถุประสงค์ของการทดสอบวัสดุแต่ละประเภท
 2. เข้าใจขั้นตอนการทดสอบวัสดุแต่ละวิธี วิเคราะห์ผลการทดสอบได้
 4. พิจารณาเลือกใช้วัสดุได้ถูกวิธีเหมาะสมกับลักษณะงาน
 5. เข้าใจการออกแบบวัสดุผสมแอสฟัลต์
 6. เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมือ
คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติของมวลรวม แอสฟัลต์ และการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
Properties of asphalt, aggregates and asphalt concrete mixed design


 Assist. Prof. Nirachorn Nokkaew : Deptartment of Civil , Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
 Please Contact E-mail Address : nirachorn@gmail.com , Website : www.nirachorn.com 
 Copyright © 1997-2017 by Nirachorn Nokkaew , All Rights Reserved. ® : Webmaster